Đây là bài hát Con Cò Bé Bé của Em Xuân Mai(tên là Em và họ là Mai và tên lót là Xuân). Con Cò Bé Bé dạy mấy em phải nghe lời cha mẹ dạy và nên cười mủn mỉn.

supply